Jadralni klub "MIPC" Zapisnik 2. redne letne skupščine februarja 2005
 
Stalni sponzorji
© Copyright JK MIPC, 2003-2014
Iskanje

Zapisnik 2. redne letne skupščine JK MIPC

Izola, 18.02. 2005

Redne letne skupščine našega kluba se je od 51-tih članov z glasovalno pravico udeležilo 30 članov, opravičilo se je 6 članov, kar pomeni, da je bila skupščina sklepčna. Skupščina se je začela ob 18.15 v dvorani Marine Izola.

 1. Otvoritev skupščine

  Skupščino je odprla predsednica kluba Karmen Pahor z uvodnim pozdravom in predlogom dnevnega reda:

  1. otvoritev skupščine
  2. sprejem poslovnika o delu skupščine
  3. izvolitev organov skupščine
  4. poročilo predsedstva o delu v letu 2004
  5. poročilo blagajnika in predlog zaključnega računa za leto 2004
  6. program dela kluba za leto 2005
  7. regata za pokal JK MIPC
  8. razno

  Iz proceduralnih razlogov je predlagala spremembo vrstnega reda 2. in 3. točke dnevnega reda.

  Odprta je bila razprava o spremembi dnevnega reda. Podan je bil predlog za glasovanje o spremenjenem predlogu dnevnega reda:

  1. otvoritev skupščine
  2. izvolitev organov skupščine
  3. sprejem poslovnika o delu skupščine
  4. poročilo predsedstva o delu v letu 2004
  5. poročilo blagajnika in predlog zaključnega računa za leto 2004
  6. program dela kluba za leto 2005
  7. regata za pokal JK MIPC
  8. razno

  Za: vsi
  Proti: nihče
  S tem je bil dnevni red skupščine potrjen.
 2. točka: Izvolitev organov skupščine

  Organi skupščine so po statutu:

  • Delovno predsedstvo: predsednik in dva člana
  • Zapisnikar

  Karmen Pahor je predlagala naslednjo sestavo delovnega predsetstva:

  Za predsednika:Brane Horvat
  Za člana:Darja Zalar
   Alenka Odlazek

  Sprejet je bil sklep:

  1. sklep: Potrdi se delovno predsedstvo skupščine v predlagani sestavi

  Delovno predsedstvo je prevzelo vodenje skupščine.

  Predsednik delovnega prdsedstva je predlagal naslednje člane delovnih organov skupščine:

  Zapisnikar:Rado Cergol
  2. sklep: Potrdijo se člani organov skupščine v predlagani sestavi
  Za: Vsi člani
  Proti: nihče
  Sklep je bil soglasno sprejet
 3. točka: Sprejem poslovnika o delu skupščine

  Gradivo je bilo poslano z vabilom na skupščino. Predlog poslovnika je predsednik prebral. V razpravi o predlogu poslovnika je Andrej Janežič podal pripombo na 9. alineo 8. člena poslovnika, da se ga prečrta, oz. izbriše.

  Po razpravi je bil sprejet sklep:

  3. sklep: sprejme se poslovnik o delu skupščine JK MIPC v spremenjeni obliki
  Za: vsi člani
  Proti: nihče
  Sklep je sprejet
 4. točka: Poročilo predsedstva o delu kluba 2004

  Poročilo je podala predsednica kluba Karmen Pahor.

  Sledila je razprava in glasovanje o predlogu sklepa:

  4. sklep: Sprejme se poročilo o delu JK MIPC v letu 2004 z dopolnitvami iz razprave na skupščini
  Za: vsi
  Proti: nihče
  Sklep je sprejet.
 5. točka: Poročilo blagajnika in predlog zaključnega računa za leto 2004

  Poročilo je podala blagajničarka kluba, Katja Vidrih

  Po kratki razpravi je sledilo glasovanje:

  5. sklep: sprejme se bilanca uspeha in zaključni račun JK MIPC ZA LETO 2004
  Za: vsi
  Proti: nihče
  Sklep je sprejet.
 6. točka: Program dela za leto 2005

  Predlog programa je podal predsednik strokovnega sveta kluba Janežič Andrej

  Po razpravi in dopolnitvi predloga je bil sprejet sklep:

  6. sklep: Sprejme se program dela kluba JK MIPC za leto 2005 v predlagani vsebini in z dopolnitvami iz razprave na skupščini
  Za: vsi
  Proti: nihče
  Sklep je sprejet
 7. točka: Regata za pokal JK MIPC

  O dosedanjih aktivnostih v zvezi s pripravami na regato sta poročala Karmen Pahor in Andrej Janežič. Karmen je pojasnila, da je na pobudo Marine vzpostavila stik z odgovornimi, ki so pokazali interes, da bi naš klub organiziral eno odmevno regato, ki so jo pripravljeni tudi finančno in logistično podpreti. Andrej je tudi podal nekaj pogledov v zvezi s to regato in sicer glede datumov in tudi glede vsebine. Načelno naj bi bil datum 11.06.2005 najboljša rešitev. Dominik je tudi podal nekaj svojih misli in pogledov glede vsebine regate. Ob burni razpravi ostalih članov in različnimi pogledi na koncept in vsebino regate smo predlagali, da se v prvem tednu marca sestane strokovni svet in predsedstvo, ter določi koncept in izvedbo regate. Večina je glasovala za takšen sklep:

  7. sklep: V prvem tednu marca se sestanejo člani predsedstva in strokovnega sveta, ter določijo koncept in izvedbo regate za pokal JK MIPC, ki naj bi se odvijala predvidoma 11.06.2005.
 8. točka: Razno

  Sprejet je bil sklep:

  8. sklep: Članarina se poveča na 10.000 SIT letno. Članarino so za tekoče leto dolžni plačati vsi člani, ne glede na datum sprejetja v klub.

  Nekateri člani so predlagali naj se uvede krst pri sprejemanju novih članov in s tem tudi ustanovitev odbora, oz. sveta za izvedbo in organizacijo krsta.

  Sprejet je bil sklep:

  9. sklep: Ustanovi se komisija, odgovorna za pripravo krsta za nove člane v sestavi:
  • Matjaž Pogačnik
  • Zdravka Pogačnik
  • Peter Škapin

  Na pojasnilo predsednice kluba, da sta bila v preteklem letu na podlagi 5.3.3.1.7. točke Statuta kluba s sklepi predsedstav v JK MIPC sprejeta dva častna člana kluba, je skupščina sprejela sklep:

  10. sklep: Za častna člana JK MIPC se razglasita Ljuba Gale in Ali Ulaga.

  Vnela se je tudi debata glede opravičil pri izostanku na skupščini, kakor tudi na pomembnih sestankih kluba. Zastave so bile spet v ospredju, saj bi jih potrebovali tako novi, kakor tudi stari člani. Problem je v tem, koliko lahko klub financira, oz. kdo bo te zastave plačal, glede na stanje našega poslovnega računa. V nadaljevanju razprave so se pojavljala razna vprašanja in pogledi.

 9. Skupščina je bila zaključena ob 22. uri.

   Zapisnikar: Rado Cergol Predsednik delovnega predsedsta:
  Brane Horvat
   
    Člana delovnega predsedstva:
  1. Darja Zalar
  2. Alenka Odlazek