Jadralni klub "MIPC" Predlog sprememb statuta JK MIPC
 
Stalni sponzorji
© Copyright JK MIPC, 2003-2014
Iskanje

Predlog spremembe statuta JK MIPC

Spremeni se točka 7, tako da se glasi:

STROKOVNI SVET
7.1 Splošno

7.1.1 Strokovni svet društva izvoli skupščina društva za dobo štirih let z možnostjo reelekcije.

7.1.2 Strokovni svet društva sestavljajo predsednik in 5 članov. Predsednik strokovnega sveta je po položaju tehnični vodja kluba.

7.1.3 Strokovni svet lahko po potrebi kooptira nove člane za posamezne naloge.

Predlagatelj Andrej Janežič